Prejsť na obsah

Čo je to Eco Rating?

Systém hodnotenia Eco Rating hodnotí vplyv celého procesu výroby, prepravy, používania a likvidácie mobilných telefónov na životné prostredie.

 • Pomáha zákazníkom robiť informované a udržateľnejšie rozhodnutia.
 • Podporuje dodávateľov, aby znižovali vplyv svojich zariadení na životné prostredie.
 • Zjednocuje odvetvie v oblasti zvyšovania transparentnosti a znižovania jeho environmentálnej stopy.

Systém hodnotenia Eco Rating posudzuje rôzne environmentálne ukazovatele zariadení (napr. uhlíkovú stopu alebo vyčerpanie zdrojov) a kritériá efektívnosti využitia materiálov, na základe ktorých sa stanoví celkové bodové hodnotenie na stupnici od 1 do 100. Čím viac sa bodové hodnotenie blíži k hodnote 100, tým lepšie sú vlastnosti zariadenia v oblasti udržateľnosti.

Prečo teraz?

Harmonizovaný systém environmentálneho hodnotenia mobilných telefónov

0
 • Odolnosť

 • Efektívnosť využívania zdrojov

 • Opraviteľnosť

 • Klimatická efektívnosť

 • Recyklovateľnosť

Zobraziť bodové hodnotenie

Prečo sme zaviedli systém hodnotenia Eco Rating?

Spotrebitelia mobilných telefónov si vo zvýšenej miere uvedomujú, ako môže výber zariadenia prispieť k minimalizácii vplyvu na klímu a viesť k ekologicky udržateľnejšiemu odvetviu.

Budovanie udržateľnejšej budúcnosti je našou spoločnou zodpovednosťou. Konzorcium, ktoré stojí za zavedením systému hodnotenia Eco Rating, sa domnieva, že nastal správny čas na zavedenie harmonizovaného systému hodnotenia Eco Rating pre celé odvetvie, ktorý zlepší transparentnosť a pomôže zvýšiť povedomie o vplyve telefónov, ktoré dodávame a ktoré si naši zákazníci vyberajú, na životné prostredie.

Sme presvedčení, že systém hodnotenia Eco Rating môže motivovať a inšpirovať celé mobilné odvetvie k urýchleniu prechodu na obehovejší model mobilných telefónov.

Bodové hodnotenie

Systém hodnotenia Eco Rating hodnotí environmentálne vlastnosti mobilných telefónov na základe objektívneho hodnotenia ukazovateľov životného cyklu aj obehového hospodárstva.

Štítok používaný pre všetky zariadenia uvedené na trh od 1. januára 2023.

Example Eco Rating label showing a score of 65 and 5 bars showing the category scores

Podrobnosti nájdete v časti „Metodika“ nižšie.

Najvyššie možné bodové hodnotenie Eco Rating je pri maximálnych environmentálnych vlastnostiach 100 bodov.  Čím viac sa bodové hodnotenie blíži k hodnote 100, tým lepšie sú environmentálne vlastnosti zariadenia. Systém hodnotenia Eco Rating navyše poskytuje usmernenia v piatich kľúčových oblastiach: odolnosť, opraviteľnosť, recyklovateľnosť, klimatická efektívnosť a efektívnosť využívania zdrojov.

Štítok Eco Rating sa dá ľahko rozpoznať a je navrhnutý tak, aby spotrebiteľom poskytoval konzistentné a presné informácie a pomáhal im identifikovať a porovnávať najudržateľnejšie mobilné telefóny.  Každý zúčastnený mobilný operátor bude uvádzať hodnotenie Eco Rating v informáciách o zariadení na mieste predaja.

 • Odolnosť

  Zahŕňa odolnosť zariadenia, životnosť batérie a záručnú dobu zariadenia a jeho komponentov.

 • Opraviteľnosť

  Zahŕňa jednoduchosť, akou sa dá zariadenie opraviť, vrátane dizajnu mobilného telefónu a podporných činností, ktoré by mohli predĺžiť životnosť výrobku zlepšením možností jeho opravy, opätovného použitia a vylepšenia. Vysoké bodové hodnotenie ukazuje, ako sú tieto kritériá podporované.

 • Recyklovateľnosť

  Zahŕňa spôsob, akým sa dajú komponenty zariadenia dobre demontovať a obnoviť, poskytnuté informácie, ktoré to umožňujú, a spôsob, akým sa dajú dobre recyklovať jeho materiály.

 • Klimatická efektívnosť

  Posudzuje mieru emisií skleníkových plynov počas celého životného cyklu. Čím lepšie je bodové hodnotenie, tým vyšší je prínos k ochrane klímy.

 • Efektívnosť využívania zdrojov

  Posudzuje vplyv zariadenia z hľadiska množstva vzácnych surovín potrebných na jeho výrobu (napr. zlata na výrobu elektronických komponentov) na vyčerpanie zdrojov. Čím lepšie je bodové hodnotenie, tým nižší je vplyv na dostupnosť materiálov.

Metodika systému hodnotenia Eco Rating

Metodika systému hodnotenia Eco Rating hodnotí environmentálne vlastnosti mobilných telefónov počas celého životného cyklu – výroby, prepravy, používania a likvidácie po skončení životnosti – a na záver stanoví konečné hodnotenie.

Systém hodnotenia Eco Rating využíva informácie poskytnuté od výrobcov o mobilných zariadeniach, ktoré dodávajú mobilným operátorom. Hodnotenie sa vykonáva kombináciou 13 rôznych environmentálnych ukazovateľov a 6 rôznych kritérií efektívnosti využívania materiálov, čím sa pre každé zariadenie získa len jedno jediné bodové hodnotenie. 

Tieto ukazovatele zahŕňajú okrem použiteľnosti, odolnosti, opraviteľnosti a recyklovateľnosti aj ťažbu surovín, výrobu zariadenia, logistiku, používanie spotrebiteľmi a likvidáciu po skončení životnosti.

Metodika systému hodnotenia Eco Rating je založená na poznatkoch odvetvia a osvedčených postupoch získaných z predchádzajúcich iniciatív v oblasti ekologického značenia. 

Bola vyvinutá s technickou podporou a pod dohľadom agentúry IHOBE (verejnoprávna agentúra špecializujúca sa na hospodársky rozvoj, udržateľnosť a životné prostredie) za účasti dodávateľov zariadení a vzhľadom na najnovšie normy a usmernenia Európskej únie, ITU-T, ETSI a ISO, pričom boli v prípade potreby zavedené nové parametre.

Životný cyklus mobilného telefónu – päť fáz:

 • Suroviny

  Suroviny používané pri výrobe mobilných telefónov a ich komponentov. Typickým príkladom je zlato potrebné na výrobu konektorov, lítium na výrobu batérií, minerály potrebné pre kryty, kremík pre integrovaný obvod a vzácne materiály pre displej. Čím viac sa v zariadeniach používajú recyklované materiály a nie vzácne prírodné zdroje, tým vyššie je bodové hodnotenie Eco Rating pre túto fázu.

 • Výroba

  Keď sú komponenty mobilného telefónu vyrobené a zmontované na hotový výrobok vrátane obalu (plast) a príslušenstva (nabíjačka, kábel). Hlavnými vyrobenými komponentmi mobilného telefónu je elektronický obvod, batéria, displej, dotykový panel, anténa, fotoaparát/fotoaparáty a kryt. Systém hodnotenia Eco Rating overí vplyv tejto fázy na emisie uhlíka, spotrebu energie a ďalšie environmentálne kategórie.

 • Preprava

  Po zmontovaní zariadenia sa hotový výrobok prepravuje z miesta výroby do krajiny predaja. V tejto fáze sa zohľadňuje vzdialenosť a spôsob prepravy (lodná alebo letecká) a jej uhlíková stopa.

 • Používanie a náhradné diely

  Keď si spotrebitelia zariadenie kúpia, budú ho vlastniť a používať niekoľko rokov. Životnosť zariadenia závisí od faktorov, ktoré zahŕňajú odolnosť, možnosť vylepšenia a opraviteľnosť, ako aj od spotreby energie zariadenia pri nabíjaní.

 • Skončenie životnosti

  Táto posledná fáza sa týka vplyvu likvidácie zariadenia na životné prostredie vrátane hodnotenia, ako jednoducho sa dá zariadenie renovovať alebo či sa jeho kovy a plasty dajú ľahko recyklovať.

Aktualizovaná metodika

V rámci pravidelnej revízie priebežne posudzujeme požiadavky na udržateľnosť a rozhodujeme, či je potrebné aktualizovať metodiku. Aktualizácie metodiky zohľadňujú nové technológie zariadení, aktualizované normy LCA a/alebo nové environmentálne právne predpisy. Počas revízií berieme spätnú väzbu od zúčastnených strán (vrátane spotrebiteľov, operátorov, normalizačných orgánov a mimovládnych organizácií) vážne.  

V tabuľke zameranej na históriu nájdete vývoj hodnotenia Eco Rating.  

Ďalšie podrobnosti o novej metodike systému hodnotenia Eco Rating (verzia 3) platnej od 1. januára 2023 získate kliknutím sem

Ďalšie podrobnosti o staršej metodike systému hodnotenia Eco Rating platnej do 31. decembra 2022 získate kliknutím sem:

Rozdiely medzi oboma metodikami (pred 1. januárom 2023 a po ňom) sú znázornené pomocou nového štítku (pozri „Bodové hodnotenie“ vyššie). Upozorňujeme, že zariadenia hodnotené rôznymi verziami nemožno porovnávať. 

Eco Design

As of 2024 we have assessed and evaluated more than 550 devices with over 80,000 data points. By combining these statistics with input from customers and environmental demands, we’re able to provide Eco Design guidelines on how to reduce the environmental impact for mobile devices. Implementing as many aspects of these guidelines will help the industry to achieve its challenges on Net Zero targets and support stronger circularity demands. 

As a summary we see: 

 • ~80% of the overall environmental impact is driven by the raw material and manufacture stage; and the key contributors are the integrated circuits (up to 50%).
 • Higher storage variants increase the environmental impact significantly (e.g. 512GB demands 30% more CO2 than 1TB)
 • In the material efficiency section, we recognize that >20% devices have high sub-scores (4 or 5) but the majority (>50%) score lower.
 • For some categories we see a positive trend from 2022 to 2024, but other categories have not yet improved.
 • Special focus needs to be on reparability, durability and recyclability as the key consumer demands (though focus should not be limited to these).
 • In the LCA section we’re seeing optimization of semiconductor use and reduction of gold. The supply chain needs access to recycled metals/minerals and the manufacture process need to exploit access to renewable energy for all production processes.

Download the detailed guidelines

2024 2040 P a t h t o N e t Z e r o

O nás

Kto stojí za iniciatívou Eco Rating?

Zúčastnení operátori:

Účasť na systéme hodnotenia Eco Rating je otvorená všetkým operátorom, ktorí majú veľký záujem zvýšiť transparentnosť vplyvu mobilných zariadení ponúkaných svojim zákazníkom na životné prostredie a snažia sa urýchliť prechod na udržateľnejšie a obehové hospodárstvo mobilných telefónov. Mimovládne organizácie, ktoré majú záujem pripojiť sa k iniciatíve, môžu poslať žiadosť prostredníctvom formulára „Kontaktujte nás“ v päte stránky. 

Zúčastnení dodávatelia mobilných telefónov:

Často kladené otázky

Kto stojí za iniciatívou Eco Rating?

V rokoch 2019/2020 spojilo päť popredných európskych mobilných operátorov svoje sily prostredníctvom konzorcia s cieľom vyvinúť a spustiť harmonizovaný systém hodnotenia vplyvu smartfónov a tlačidlových telefónov na životné prostredie. Toto konzorcium – Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (pôsobiaca pod značkami O2, Vivo a Movistar), Telia Company a Vodafone – pracovalo s nezávislými tretími stranami, ktoré sa zaoberajú „hodnotením životného cyklu“ – konkrétne IHOBE a IK Ingenieria. Koncom mája 2021 bol spustený celoodvetvový systém označovania Eco Rating. Od novembra 2021 sa systém hodnotenia Eco Rating celosvetovo rozšíril a môžu sa k nemu pripojiť všetci mobilní operátori. Na konci roku 2022 existuje viac než 20 dodávateľov mobilných telefónov, ktorí podporujú túto iniciatívu a poskytujú nespracované údaje o modeloch zariadení, ktoré sú potom hodnotené našou metodikou systému hodnotenia Eco Rating. V časti „O nás“ nájdete prehľad všetkých zúčastnených mobilných operátorov a dodávateľov, ktorý sa pravidelne aktualizuje.

Prečo to robíme?

Iniciatíva Eco Rating má tri hlavné ciele:

 • Riešiť rastúci dopyt spotrebiteľov po informáciách o environmentálnych vlastnostiach mobilných telefónov.
 • Zvyšovať povedomie a transparentnosť vytvorením jednotného spôsobu, ako môžu spotrebitelia identifikovať a porovnávať najudržateľnejšie mobilné telefóny.

Podporovať a motivovať dodávateľov, aby znižovali vplyv svojich zariadení na životné prostredie.

Ktoré modely mobilných telefónov boli zatiaľ hodnotené?

Do konca roku 2023 bolo ohodnotených viac než 500 zariadení a celkový počet zariadení s hodnotením Eco Rating sa neustále zvyšuje, aby sa udržalo tempo nových účastníkov portfólia a aby sa naďalej uspokojoval dopyt spotrebiteľov po väčšej transparentnosti. Hodnotené zariadenia nájdete na tejto webovej stránke v časti „Hodnotenia“ a na webových stránkach a v obchodoch zúčastnených mobilných operátorov.

Aké sú naše plány do budúcnosti?

Cieľom konzorcia je zachovať hodnotenie súčasného portfólia, keďže noví účastníci portfólia sa pravidelne hodnotia a zvyšujú viditeľnosť hodnotenia Eco Rating v miestach predaja. Do konca roku 2023 bol systém hodnotenia Eco Rating spustený vo vyše 35 krajinách a očakáva sa, že jeho geografická stopa v nadchádzajúcich rokoch porastie. Do hodnotenia sa zapojilo už viac než 20 popredných dodávateľov mobilných telefónov a vďaka zvýšenej transparentnosti, ktorú prináša systém hodnotenia Eco Rating, sa zvyšuje snaha výrobcov nájsť lepšie prístupy na zníženie environmentálnej stopy ich zariadení, zníženie množstva odpadu a kritických látok a zlepšenie obehovosti. To už zintenzívnilo dialóg medzi výrobcami a konzorciom s cieľom podporiť ekodizajn a zvýšiť prínos tohto odvetvia k plneniu globálnych cieľov ochrany životného prostredia.

Ako možno interpretovať bodovanie? Znamená vyššie skóre, že ekologický výkon je lepší?

Každému mobilnému telefónu sa pridelí celkové bodové hodnotenie Eco Rating z maximálneho počtu 100 bodov, ktoré vyjadruje environmentálne vlastnosti zariadenia počas jeho celého životného cyklu. Systém hodnotenia Eco Rating tiež vyzdvihuje päť kľúčových aspektov environmentálnej udržateľnosti mobilného zariadenia, pričom poskytuje ďalšie body za odolnosť, opraviteľnosť, recyklovateľnosť, klimatickú efektívnosť a efektívnosť využívania zdrojov.  

Čím vyššie je bodové hodnotenie, tým lepšie sú vlastnosti zariadenia v oblasti environmentálnej udržateľnosti.

Čo je dobré skóre? Je možné dosiahnuť skóre 100?

Metodológia bola stanovená tak, že dosiahnutie najvyššieho možného skóre – 100 zo 100 – je pre výrobcov veľmi náročné.

Neexistujú žiadne „dobré“ alebo „zlé“ skóre – ale dôsledným uplatňovanie metodiky Eco Rating a jej uvádzanie na trh pomôže spotrebiteľom identifikovať a porovnať najudržateľnejšie mobilné telefóny a časom povzbudí dodávateľov, aby znížili vplyv ich zariadení na životné prostredie.

Ako veľmi veríte metodike systému hodnotenia Eco Rating?

Systém hodnotenia Eco Rating vyvinulo spoločne päť popredných európskych mobilných operátorov v úzkej spoluprácu s tretími stranami, ktoré sú odborníci na udržateľnosť a analýzu životného cyklu výrobkov. Vývoj bol vykonaný podľa uznávaných medzinárodných noriem Európskej únie, ITU-T, ETSI a ISO. 

Metodika je pravidelne revidovaná, aby bolo možné posúdiť pripravované nové technológie vzhľadom na environmentálne osvedčené postupy, ako aj zabezpečiť jej prispôsobenie príslušným európskym a medzinárodným nariadeniam a/alebo normám, trendom na trhu atď.

Viac informácií nájdete v časti „Metodika systému hodnotenia Eco Rating“.

Ako porovnám telefón s hodnotením Eco Rating s telefónom bez neho?

Cieľom systému hodnotenia Eco Rating je zhodnotiť čo najviac modelov od všetkých zúčastnených dodávateľov mobilných telefónov. Na trhu sa však nachádzajú zariadenia, ktoré nemajú bodové hodnotenie Eco Rating. V prípade zariadení, ktoré nie sú hodnotené, sa spotrebitelia musia spoliehať na informácie od dodávateľov.

Čo môžem urobiť pre optimalizáciu ekologických vlastností svojho smartfónu?
 •  
 • Približne 80 % emisií skleníkových plynov počas doby životnosti zariadenia vzniká vo fáze výroby. Na zníženie emisií uhlíka súvisiacich s mobilným telefónom si ho ponechajte čo najdlhšie, kým ho vymeníte.
 • Batéria v mobilnom telefóne je citlivý prvok. Rýchle nabíjanie, nepretržité nabíjanie a vystavenie mimoriadne nízkym alebo vysokým teplotám skracuje jej životnosť.
 • Zariadenie neuchovávajte v príliš horúcom alebo príliš vlhkom prostredí. To zvyšuje koróziu a môže mať vplyv na komponenty vrátane batérie.
 • Vždy sa uistite, že je zariadenie aktualizované pomocou najnovších dostupných aktualizácií softvéru. Chýbajúce aktualizácie softvéru môžu vyvolať dojem, že zariadenie funguje nedostatočne alebo nesprávne, čo môže ľudí nabádať k predčasnej výmene zariadenia.
 •  Ak má displej príliš veľa škrabancov alebo je prasknutý, a/alebo má batéria príliš nízku kapacitu, a/alebo iné časti už nefungujú, zariadenie nevyhadzujte, ale zaneste ho do autorizovaného servisu. Oprava je často lacnejšia ako kúpa nového zariadenia. 
 • Zistite, či dodávateľ alebo operátor podporuje program spätného odberu – zariadenie sa môže renovovať a ďalej predať.
 • Všetky zariadenia, ktoré sa už nedajú používať, by sa nemali vyhadzovať do bežného odpadu z domácnosti, ale mali by sa odovzdať na recyklačnom mieste na získanie surovín, kovov a minerálov.
 •  
Čo znamená pojem „odolnosť“ a ako súvisí s udržateľnosťou alebo ekologickými vlastnosťami?

Jedným z hlavných dôvodov, prečo spotrebitelia vymieňajú svoje mobilné telefóny, sú poruchy alebo opotrebovanie, ktoré predčasne skracujú realizovateľnú životnosť zariadenia.  Čím je zariadenie odolnejšie, tým menšia je pravdepodobnosť jeho predčasného vyradenia, čo znižuje množstvo skleníkových plynov súvisiacich s výrobou nového zariadenia a obmedzuje množstvo elektronického odpadu.

Súvisí „opraviteľnosť“ s nákladmi na opravu zariadenia?

Pri oprave mobilného zariadenia musí technik demontovať zariadenie, vymeniť chybný diel a opäť ho zmontovať. V dôsledku toho tvoria náklady na prácu podstatnú časť celkových nákladov na opravu mobilného telefónu. Ak konštrukcia mobilného telefónu uľahčuje a urýchľuje jeho demontáž a opätovnú montáž, znižuje to túto časť nákladov.

Čo znamená „recyklovateľnosť“? Neexistuje už teraz zákonná požiadavka zaistiť, aby bolo možné zariadenia recyklovať?

Recyklovateľnosť udáva, koľko materiálu použitého na výrobu mobilného telefónu je možné po skončení jeho životnosti získať späť a spracovať na ďalšie budúce použitie. Ideálne je, aby po recyklácii nezostávali materiály, ktoré treba uložiť na skládku.

Príslušný európsky zákon (2012/19/EÚ (OEEZ)) stanovuje povinnosť len základnej recyklovateľnosti. Hodnotenie „recyklovateľnosti“ prevyšuje požiadavky tohto zákona.

Aký je rozdiel medzi bodovým hodnotením „opraviteľnosti“ systému hodnotenia Eco Rating a francúzskym indexom „opraviteľnosti“?

„Opraviteľnosť“ zariadenia poskytuje spotrebiteľom hodnotenie toho, ako jednoduché je opraviť chybné zariadenie. Ak sa dá zariadenie opraviť, môže sa dlhšie používať. 

Tento aspekt hodnotenia Eco Rating bol zaradený nezávisle od zákonnej normy zavedenej francúzskou agentúrou ADEME, ktorá sa od roku 2021 uplatňuje len vo Francúzsku pre rad spotrebiteľských výrobkov vrátane smartfónov, práčok, televízorov alebo kosačiek na trávu. 

Francúzsky index, ako aj „opraviteľnosť“ v rámci systému hodnotenia Eco Rating sa opierajú o rovnaké základné normy. Existujú však určité rozdiely – francúzsky index sa týka dokumentácie (napríklad usmernenia k vlastnej oprave) alebo toho, ako dlho budú dostupné náhradné diely – zatiaľ čo systém hodnotenia Eco Rating berie do úvahy tiež softvérovú podporu a dostupnosť hlavných náhradných dielov, ako je displej alebo batéria. 

Aký je rozdiel medzi hodnotením Eco Rating a systémom environmentálneho hodnotenia EPEAT?

EPEAT je systém environmentálneho hodnotenia, ktorý hodnotí rôzne druhy elektronických zariadení na základe ich environmentálnych vlastností. Systém má bodovací systém, v ktorom je možné dosiahnuť zlaté, strieborné alebo bronzové hodnotenie v závislosti od vlastností zariadenia v rôznych kategóriách. Konzorcium sa domnieva, že oba systémy sa navzájom dopĺňajú.

V prípade mobilných telefónov sa zúčastňujú štyria dodávatelia. V rámci systému EPEAT predstavuje hodnotenie životného cyklu (LCA) výrobku len 7,5 % celkového bodového hodnotenia, zatiaľ čo v rámci systému hodnotenia Eco Rating je to 100 %. Systém EPEAT požaduje od dodávateľa informácie, či vykonal LCA a či toto LCA bolo overené treťou stranou alebo bolo zverejnené.

Systém EPEAT nepožaduje od dodávateľov prvotné údaje pre ich LCA a nezohľadňuje ani výsledok získaný v rámci LCA. V rámci systému hodnotenia Eco Rating sa vykonáva zjednodušené LCA a výsledky sa priraďujú k 13 kategóriám vplyvu na životné prostredie.

Existuje vzťah medzi celkovým bodovým hodnotením zo 100 bodov a piatimi čiastkovými bodovými hodnoteniami – odolnosť, opraviteľnosť, recyklovateľnosť, klimatická efektívnosť a efektívnosť využívania zdrojov?

Celkové bodové hodnotenie Eco Rating (1 – 100) je založené na hodnotení vplyvu celého životného cyklu analyzovaného zariadenia na životné prostredie a z hodnotenia efektívnosti jeho materiálov. Navyše sa uvádzajú aj niektoré ďalšie čiastkové bodové hodnotenia, ktoré poskytujú podrobnejšie usmernenie k vlastnostiam pre konkrétne kľúčové aspekty.

Systém hodnotenia Eco Rating uplatňuje konzistentnú metodiku hodnotenia rovnomerne a objektívne v 13 rôznych vplyvoch na životné prostredie a 6 kritériách obehového hospodárstva.  Konečné hodnotenie zahŕňa aj hodnotenia, ktoré nie sú zohľadnené v čiastkových bodových hodnoteniach.

Zariadenia, ktoré dosiahnu vyššie čiastkové bodové hodnotenia, obvykle dosiahnu vyššie celkové bodové hodnotenie Eco Rating, ale celkové bodové hodnotenie nie je priamo závislé od čiastkových bodových zariadení a nevypočítava sa ako priemer čiastkových bodových hodnotení.  Všetky čiastkové bodové hodnotenia však majú relatívny vplyv na celkový výsledok v závislosti od ich významu vzhľadom na životný cyklus konkrétneho hodnoteného zariadenia.

Ako sa pri výpočte celkového bodového hodnotenia zohľadňujú rôzne aspekty životného cyklu?

Na získanie celkového bodového hodnotenia Eco Rating sa hodnotia všetky aspekty životného cyklu zariadenia v rámci 16 rôznych vplyvov na životné prostredie. Tieto zahŕňajú zmenu klímy, využívanie zdrojov, využívanie pôdy, nedostatok vody, fotochemickú tvorbu ozónu, eutrofizáciu, acidifikáciu a poškodzovanie ozónovej vrstvy.

Výsledky týchto 16 jednotlivých hodnotení sa potom porovnajú a získa sa jediné bodové hodnotenie, ktoré uvádza celkové environmentálne vlastnosti zariadenia.

Pri výpočte sa používajú faktory odporúčané Európskou komisiou v metóde EF, ktorá je verejne dostupná a ktorú už používa iniciatíva Environmentálna stopa výrobku.

Môže sa metodika a bodové hodnotenie Eco Rating uplatniť pre všetky typy mobilných zariadení?

Systém hodnotenia Eco Rating a metodika sú vyvinuté pre smartfóny a tlačidlové telefóny. Upozorňujeme, že vzhľadom na ich rozdiely nie je možné porovnávať bodové hodnotenia smartfónov a tlačidlových telefónov. Ostatné typy výrobkov, ako sú tablety, nositeľné/inteligentné hodinky, výrobky C-IoT, routery a laptopy, sú zatiaľ mimo rozsahu hodnotenia.

Aký je skutočný prínos pre životné prostredie z hľadiska zníženia emisií uhlíka, ak zariadenie získa o 10 bodov viac ako iné zariadenie?

Metodika hodnotenia Eco Rating zohľadňuje celý životný cyklus zariadenia a berie do úvahy viac než 10 rôznych kategórií vplyvu na životné prostredie, ktoré sú zlúčené do jediného bodového hodnotenia.

Nie je možné dať priamo do súvislosti prínos emisií CO2 zariadenia, ktoré získalo o 10 bodov vyššie hodnotenie, keďže toto bodové hodnotenie nezohľadňuje len vplyv na emisie uhlíka, ale zohľadňuje celý rad environmentálnych faktorov.

Keďže vplyv na klímu predstavuje dôležitý prvok, systém hodnotenia Eco Rating zahŕňa podkategóriu „Klimatická efektívnosť“.

Všeobecne možno povedať, že zariadenie s o 10 % vyššou priečkou „klimatickej efektívnosti“ ušetrí približne 10 kg CO2.  Ide však o zjednodušený pohľad, ktorý zahŕňa emisie CO2 vznikajúce pri výrobe (najmä pri výrobe integrovaných obvodov a dosiek s plošnými spojmi), pri preprave (napr. z Ázie alebo USA do Európy) a elektrinu spotrebovanú pravidelným nabíjaním batérie počas doby zodpovedajúcej štyrom rokom.

Prečo nehodnotíte aspekty podnikovej udržateľnosti, ako sú ľudské práva alebo pracovné podmienky?

Hlavným účelom systému hodnotenia Eco Rating je vyhodnotiť vplyv zariadení na životné prostredie, a nie spoločnosti. Existujú už zavedené metódy hodnotenia udržateľnosti na podnikovej úrovni. Odvetviu však chýbalo spoločné riešenie, ako transparentne hodnotiť ekologické vlastnosti konkrétnych zariadení, a našou ambíciou je túto medzeru vyplniť.

Získalo by lepšie bodové hodnotenie zariadenie, ktoré je chránené vonkajším príslušenstvom (ako je ochranná fólia), alebo zariadenie, ktoré je renovované (a opäť predané)?

Zariadenia, ktoré sú chránené pred poškrabaním alebo pádmi „ochranným príslušenstvom“, by mohli mať pozitívny vplyv na životnosť zariadenia. Tiež zariadenia, ktoré sú renovované (napr. výmena displeja, fotoaparátu alebo batérie) a znovu vstupujú do dodávateľského reťazca, majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Vzhľadom na to, že metodika systému hodnotenia Eco Rating je navrhnutá pre pôvodné/nové zariadenia uvedené na trh, tieto aspekty (príslušenstvo a renovácia) by pridali do metodiky zložité závislosti a sťažili by porovnateľnosť pôvodných zariadení, preto nie sú v rozsahu nášho aktuálneho hodnotenia.

Prečo neuvádzate spotrebu energie zariadenia ako jedno z čiastkových bodových hodnotení?

Päť podkategórií, ktoré sú uvedené na štítku, majú najväčší vplyv na životné prostredie. Spotreba energie pri každodennom používaní medzi ne nepatrí. Smartfón spotrebuje približne 3 – 8 kWh za rok v závislosti od mnohých faktorov, ako spôsob osobného používania (doba hovoru, doba prezerania, streamovanie), ale tiež od výkonu antény (antény sú naladené pre rôzne siete a pásma), siete (2G, 3G, 4G, 5G, WiFi) a aplikácií, ktoré nie sú v nečinnosti, keď sa nepoužívajú. V porovnaní s veľkým spotrebným tovarom (ako sú práčky, televízory, rúry, klimatizácia, bojlery atď.) má mobilné zariadenie stokrát nižšiu spotrebu energie. Do celkového bodového hodnotenia je však zahrnutá aj spotreba energie. Keďže sa celkovom vplyve na životné prostredie podieľa menej ako 5 – 8 %, bolo rozhodnuté neuvádzať ju ako osobitnú podkategóriu, keďže by to mohlo viesť k zavádzajúcim informáciám pre zákazníka.

Je systém hodnotenia Eco Rating k dispozícii všetkým mobilným operátorom na celom svete?

Áno, systém hodnotenia Eco Rating je otvorený všetkým mobilným operátorom, ktorí by sa chceli k tejto iniciatíve pripojiť. Geografická expanzia pomôže zlepšiť transparentnosť a zvýšiť povedomie o vplyve smartfónov na životné prostredie a pomôcť zákazníkom pri ich výbere. Konzorcium preto vyzýva ďalších mobilných operátorov, aby sa pripojili k iniciatíve Eco Rating, a rado im poskytne ďalšie informácie o tom, ako sa k iniciatíve pripojiť.

Prečo nepodporujú všetci dodávatelia mobilných telefónov systém hodnotenia Eco Rating?

Konzorcium pred spustením v rozsiahlej miere konzultovalo so všetkými dodávateľmi zariadení a otvorene sa podelilo o plány a metodiku. Pri spustení (máj 2021) sa do systému zapojilo 16 dodávateľov. Na konci roku 2023 sme už mali viac než 20 zúčastnených dodávateľov, ktorí objemom predaja predstavujú väčšinu európskeho trhu smartfónov. 
Všetci zúčastnení dodávatelia podporujú systém hodnotenia Eco Rating na dobrovoľnej báze, a nie ako povinnosť. Zákazníci oceňujú túto transparentnosť a harmonizované riešenie a sme presvedčení, že v budúcnosti sa pripoja ďalší dodávatelia.

Môžem porovnať zariadenia hodnotené predchádzajúcou metodikou so zariadeniami hodnotenými novou metodikou?

Nie. Existujú rozdiely vo váhových faktoroch pre určité otázky a nové otázky pridané do novej metodiky. Z tohto dôvodu by sa zariadenie, ktoré bolo hodnotené jednou metodikou, nemalo porovnávať so zariadením, ktoré bolo hodnotené druhou metodikou. Aby nedošlo k zámene oboch verzií, sú štítky (starý a aktuálny) odlišné.

Ako mám odlíšiť zariadenie hodnotené predchádzajúcou metodikou a novou metodikou?

Vzhľadom na to, že zariadenia hodnotené rôznymi metodikami by sa nemali porovnávať, je dôležité, aby ste zohľadnili špecifické prvky na štítku (napr. rok a označenie „Verzia 3“).